dzisiaj: 22-06-2024,  imieniny 
 
FIRMY I PRODUKTY PRZETARGI OFERTY PRACY WZORY PISM - PITy BIZNES NEWS INFORMATOR MIEJSKI

Regulamin serwisu www.9477.pl

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług Internetowego Serwisu www.9477.pl oraz www.tai.pl Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. w Warszawie obowiązujący od dnia 01.01.2007 r.

I. Postanowienia ogólne

Regulamin obejmuje regulacje w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetowego Serwisu www.9477.pl oraz www.tai.pl, należących do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. w Warszawie, zwanej w dalszej treści "GM TAI", w skład których wchodzą:

1. Internetowe Centrum Informacji - zespół Usług świadczonych drogą elektroniczną, na który składa się:

a.      Internetowa Baza Firm - ogólnie dostępna baza przedsiębiorców: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, jak i takich jednostek prowadzących działalność non profit, w tym działalność pożytku publicznego;

b.      Chat - konsulting z zakresu informacji gospodarczej za pośrednictwem stron serwisu Polchat;

c.      Gadu Gadu nr 9477 - konsulting z zakresu informacji gospodarczej za pośrednictwem polskiego komunikatora internetowego GaduGadu, rozpowszechnianego przez sms-express.com sp. z o.o., ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, pod numerem 9477.

2. Usługa poczty elektronicznej - zespół usług poczty elektronicznej (e-mail) świadczonych przez GM TAI na podstawie niniejszego Regulaminu, wyłącznie na rzecz Użytkowników:

 1. Freemail - darmowa, umożliwiająca korzystanie Użytkownikowi z jednej Skrzynki Pocztowej o pojemności dostępnej pamięci dyskowej do 5 MB;
 2. Goldmail - skrzynka lub skrzynki utrzymywane w na podstawie zawartej z Użytkownikiem Umowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem, o pojemności dostępnej pamięci dyskowej do 20 MB dla każdej Skrzynki pocztowej;

3. Reklama - umieszczenie banera reklamowego wraz z linkiem (przygotowanego przez Klienta we wskazanym przez GM TAI formacie) na wybranej stronie vortalu www.9477.pl

4. Panel Klienta - GM TAI na podstawie zawartej ze Zleceniodawcą umowy utrzymuje w okresie obowiązywania umowy i zapewnia dostęp do Panelu Klienta, który pozwala na samodzielne zarządzanie Wizytówką.

5. Login i hasło do Panelu Klienta - GM TAI przekazuje Zleceniobiorcy indywidualny login i hasło do Panelu Klienta. Jednoczenie informujemy, że jako Zlecenodawca usług nie ponosimy odpowiedzialności za udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim i wszelkie konsekwencje wynikające z takiego stanu rzeczy.

6. Aktualności Prasowe - dostęp do aktualego przeglądu prasy zawierającego streszczenia artykułów o tematyce gospodarczej, marketingowej lub publikacji będących własnoscią GM TAI.

7. Informator Miejski - dostęp do informacji o instytucjach na terenie największych aglomeracji w Polsce.

8. Oferty pracy - przegląd ofert pracy GM TAI i Klientów TAI. Ogłoszenia można redagować samodzielnie za posrednictwem Panelu Klienta. Ogłoszenia emitowane są bezpłatnie na okres 90 dni kalendarzowych każde. GM TAI może udostępnić bezpłatnie do pięciu powierzchni ogłoszeniowych. Warunkiem udostępnienia powierzchni ogłoszeniowych jest akceptacja odrębnego regulaminu "DARMOWA POWIERZCHNIA OGŁOSZENIOWA na www.9477.pl dostępnego na stronach serwisu. Za kolejne pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem GM TAI.

9. GM TAI nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc publikowanych samodzielnie ogłoszeń i nie posredniczy w procesach rekrutacyjnych Zleceniobiorców.

10. Forum dyskusyjne - wymiana poglądów użytkowników serwisu.

11. Wszystkie opinie użytkowników serwisu www.9477.pl zamieszczane samodzielnie za pośrednictwem dodatkowych funkcjonalności serwisu, w tym w szczególności - modułów FORUM, są Opiniami prywatnymi. GM TAI nie odpowiada za ich ani za ich treść, ani za wszelkie następstwa prawne, które są związane z ich publikacją. Administratorzy sewisu zapewniają natomiast ich usunięcie, po uprzednim zgłoszeniu informacji za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: info@9477.pl

12. Dostęp do wyszukiwarek internetowych - pośrednictwo w dostępie do wyszukiwarki Google na stronie głównej serwisu.

 

II. Definicje regulaminowe:

 1. GM TAI - Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. z siedzibą: 04-133 Warszawa,
 2. ul. Łukowska 46, KRS nr 0000145319, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, NIP 113-23-93-178, REGON 015309912, Kapitał zakładowy spółki 1.906.000 zł
 3. Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usług GM TAI www.9477.pl
 4. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z serwisu www.9477.pl będącego własnością GM TAI;
 5. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; organizacje prowadzące działalność non profit, w tym działalność pożytku publicznego, oraz podmioty działające w imieniu w/w instytucji i firm posiadające prawo do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, które korzystają z usług komercyjnych świadczonych przez GM TAI świadczonych za pośrednictwem vortalu www.9477.pl;
 6. Serwis www.9477.pl - vortal www.9477.pl, których właścicielem i administratorem pozostaje GM TAI;
 7. Strony - GM TAI i Użytkownik;
 8. Serwis –- vortale www.9477.pl, i www.tai.pl, umieszczone na serwerze GM TAI;
 9. Opłata - wynagrodzenie przysługujące GM TAI od Usługobiorcy za świadczone na jego rzecz usługi, zgodnie z umową;
 10. Adresy elektroniczne - www.9477.pl, www.tai.pl, ;
 11. Usługa - wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, niezależnie od jej odpłatności;
 12. Usługa komercyjna - Usługa odpłatna, świadczona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem;
 13. Skrzynka Pocztowa - część techniczna poczty elektronicznej;
 14. Zawartość Skrzynki Pocztowej - oznacza wszystkie listy elektroniczne wraz z załącznikami, które w danym momencie znajdują się w Skrzynce Pocztowej;
 15. Nick - oznacza indywidualne, niepowtarzalne w Serwisie oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z poczty elektronicznej; Nick stanowi element adresu Skrzynki Pocztowej Użytkownika;
 16. Hasło - oznacza indywidualny, niepowtarzalny w Serwisie ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Skrzynki Pocztowej oraz korzystania z poczty elektronicznej;
 17. Login - oznacza indywidualny, niepowtarzalny w Serwisie ciąg znaków, który wraz z hasłem umożliwia dostęp do niedostępnych 
 18. Zablokowanie Skrzynki Pocztowej - stan, w którym Użytkownik, poza możliwością przeglądania i usuwania korespondencji, nie może z przyczyn regulaminowych korzystać z poczty elektronicznej;
 19. Zawieszenie - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z usług;
 20. Nowe konto Freemail - oznaczenie stron w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi przekazanie GM TAI danych niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi poczty elektronicznej i świadczenia usług drogą elektroniczną;
 21. UŚUDE – USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.1204/;
 22. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia przez GM TAI usług drogą elektroniczną;
 23. Osoba uprawniona do reprezentacji/pełnomocnik - osoba posiadająca zgodnie z przepisami skuteczne prawo do zaciągania zobowiązań bezpośrednio w imieniu i na rzecz Użytkownika, w tym pełnomocnik oraz przedstawiciel przedsiębiorstwa..

 

A. Postanowienia ogólne

1.      Usługi świadczone drogą elektroniczną przez GM TAI za pośrednictwem Serwisu dokonywane są pod tytułem darmowym lub odpłatnie.

2.      Usługi darmowe są powszechnie dostępne i nie wymagają ani pobierania dodatkowego oprogramowania ze stron GM TAI.

3.      Usługi komercyjne świadczone są na podstawie indywidualnych umów, których wzory dostępne są na stronie www.9477.pl/umowy . Wzory umów stanowią wyciąg postanowień niniejszego regulaminu.

4.      Umowy opublikowane na stronie www.9477.pl/umowy mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.

5.      Zastrzeżenia do umów opublikowanych na stronie www.9477.pl/umowy, poczynione przez Usługobiorcę lub Użytkownika wymagają pod rygorem nieważności negocjacji Stron.

6.      Zawarcie umowy w formie elektronicznej następuje na zasadach określonych wraz z załącznikiem można wygenerować poprzez na stronę www.9477.pl/on-line  poprzez wypełnienie formularza zamówienia, z zastrzeżeniem konieczności wypełnienia pól oznaczonych symbolem "*", a następnie wysłania umowy w formie elektronicznej na adres GM TAI, generowany automatycznie przez system komputerowy, która to umowa zostanie zweryfikowana pod względem poprawności, a następnie zostanie odesłana Użytkownikowi na adres zwrotny wskazany w formularzu albo adres poczty przychodzącej. Umowy zawarte w formie elektronicznej utrwalane są w formie cyfrowej, zabezpieczone poprzez ich archiwizację na dyskach optycznych lub magnetycznych, i udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej poprzez ich przesłanie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, albo na życzenie Użytkownika, na zasadach określonych w pkt. 8 poniżej. Umowy zawierane są w języku polskim. GM TAI celem wykrywania  i korygowania błędów we wprowadzanych do systemu danych ……

7.      Umowa o świadczenie usług wchodzi w życie:

a.      z chwilą jej potwierdzenia przez GM TAI Użytkownikowi za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznejdoręczenia przez Użytkownika GM TAI - w przypadku umów zawieranych w formie elektronicznej, jednostronnie podpisanych przez Użytkownika bez zastrzeżeń i bez obecności przedstawiciela GM TAI na wskazany numer faksu lub listownie,

b.      terminie w niej wskazanym - w przypadku umów zawartych bezpośrednio z przedstawicielem GM TAI;

8.         W przypadku zawarcia umów bez obecności przedstawiciela GM TAI; GM TAI po otrzymaniu jej na jeden z adresów wskazanych w wykazie umieszczonym na stronie http://www.9477.pl/oddzialy_TAI.php i po stwierdzeniu prawidłowości jej wypełnienia, na żądanie Użytkownika zobowiązana jest dodo podpisania i pprzesłania odpisu umowy w formie pisemnej na wskazany w niej adres wraz z jej odpisem Użytkownika, zaś Użytkownik do odesłania podpisanego przez siebie odpisu na adres Grupa Marketingowa TAI so. z o.o..

9.         Wszelkie rodzaje umów i wysokość obowiązujących za nie opłat obowiązują zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.9477.pl/on-line , który stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu.

10.     Usługi dodatkowe świadczone przez GM TAI w ramach oferowanych pakietów usług, dokonywane są za dodatkowym, pisemnym porozumieniem stron.

11.     Zmiana rodzajów umów i cen:

a.      GM TAI zastrzega sobie prawo zmiany opłat i rodzajów umów. Zmiany wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ich opublikowania na stronach Serwisu.

b.      Zmiany opłat i rodzajów umów nie są wiążące w odniesieniu do usług, które zostały zamówione przez Użytkownika przed ich wejściem w życie, z wyłączeniem usług zawartych na czas nieokreślony, wobec których zmiany wchodzą w życie z upływem 3 miesięcy od daty ich opublikowania.

c.      Użytkownik, jak i GM TAI, mają prawo do wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony z przyczyny, o której mowa powyżej, w terminie 30 dni od daty publikacji informacji o zmianie cen, z wyłączeniem sytuacji, w których:

d.      zmiana, zgodnie z postanowieniami lit. b powyżej, nie powoduje zmiany wynagrodzenia należnego GM TAI od Użytkownika ani zmniejszenia zakresu świadczeń GM TAI;

e.      zmian wynikających z postanowienia lit. d niniejszego punktu.

f.        Rozwiązanie umowy następuje z upływem jednego miesiąca od daty doręczenia wypowiedzenia GM TAI, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

g.      Zmiana cen usług niezależnych od GM TAI, w szczególności operatorów usług telekomunikacyjnych, fiskusa, czy innych organów państwowych uprawnia GM TAI do podniesienia opłaty dotychczas zawartych umów o wskaźnik wzrostu cen;

h.      GM TAI ma prawo do stosowania cen promocyjnych, zgodnie z indywidualnymi umowami;

12.  Prawa i obowiązki Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.:

a.      GM TAI zapewnia o możliwości korzystania ze świadczonych przez nią usług Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GM TAI nie gwarantuje, iż każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z usług Serwisu. Ponadto korzystanie z usług może wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.

b.      GM TAI zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi, w tym w szczególności z uwagi na nieuzupełnienie danych lub niedostarczenie materiałów elektronicznych, wymaganych do prawidłowego wykonania usługi, jak również ich niestosowną treść, jak również usunięcia treści wpisów dokonywanych na forum dyskusyjnym;

c.      Dostarczanie przez GM TAI informacji w innej formie niż przekaz elektroniczny następuje zgodnie z warunkami oferowanymi przez pocztę, kurierów lub inne wybrane podmioty oraz postanowieniami umów dodatkowych;

d.      GM TAI zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w przypadkach modernizacji Serwisu lub nieuprawnionej ingerencji osób trzecich do systemu. O ograniczeniach takich Użytkownicy będą powiadamiani na głównej stronie Serwisu.

e.      GM TAI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

f.        Tytułem nienależytego wykonania umowy GM TAI ponosi odpowiedzialność w wysokości ograniczonej maksymalnie do kwoty stanowiącej sumę wysokości dotychczasowych uiszczonych opłat, nie więcej jednak niż stanowiącej równowartość sześciomiesięcznej opłaty uiszczanej przez Użytkownika w związku z umową, z której powstało roszczenie. W szczególności dotyczy to wszelkich wynikłych strat oraz utraconych zysków.

g.      GM TAI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

h.      GM TAI ma prawo do publikowania sprostowań wynikłych z niewłaściwego lub nienależytego wykonania umowy. Publikacja sprostowania wyłącza odpowiedzialność finansową GM TAI, o której mowa powyżej.

i.         GM TAI nie odpowiada za treść wpisów dokonywanych przez Użytkowników w treści transferowanych przez nich danych, w tym w szczególności wpisów do bazy danych, jak i ogłoszeń, reklam, i ofert zamieszczanych na stronach Serwisu przez jego Użytkowników.

j.         GM TAI nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) kodu dostępu ani adresu poczty elektronicznej.

k.       GM TAI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

l.         GM TAI zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści dokonanej z nim korespondencji, wyłącznie, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

13.  Prawa i obowiązki Użytkownika:

a.      Użytkownik ma obowiązek uiszczenia Opłaty w terminie określonym na fakturze, przelewem na numer rachunku bankowego GM TAI w niej wskazanym;

b.      Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony może nastąpić za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem skutecznym na koniec okresu rozliczeniowego, upływającego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

c.      Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony bez zachowania terminu wypowiedzenia może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Użytkownika, za zapłatą odstępnego w kwocie stanowiącej równowartość Opłaty miesięcznej za Usługi świadczone na podstawie umowy stanowiącej przedmiot wypowiedzenia wg. cen z dnia doręczenia GM TAI wypowiedzenia oraz w wypadkach odrębnie określonych w niniejszym Regulaminie;

d.      Roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w pkt 9 lit. f, Użytkownik ma obowiązek zgłosić w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty niewłaściwego lub nienależytego wykonania umowy przez Grupę Marketingową TAI Sp. z o.o.;

e.      Użytkownik zobowiązuje się do regulowania płatności terminowo, w sposób określony w Regulaminie;

f.        Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit b UŚUDE Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania na forum treści o charakterze bezprawnym.

14.     Wraz z doręczeniem umowy do GM TAI Użytkownik   

a.      Uzyskuje dostęp do Serwisu na okres i zasadach wynikających z umowy i w niniejszym Regulaminie;

b.      Upoważnia GM TAI do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy;

c.      Upoważnia GM TAI do nadesłania na swój adres umowy do podpisu;

d.      Wyraża zgodę na wykorzystywanie przez GM TAI wskazanego adresu elektronicznego Użytkownika do świadczenia wynikającej z zawartej umowy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE, w tym może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez GM TAI wskazanego adresu elektronicznego do przekazywania informacji handlowych;

15.       Płatności:

a.      Termin płatności określony jest każdorazowo na fakturze;

b.      Faktury VAT będą wystawiane z góry/ albo z dołu w zależności od postanowień umowy. Faktury za usługi świadczone w formie elektronicznej wystawiane są z góry.;

c.      Faktury doręczane będą na adres Użytkownika wskazany w umowie za pośrednictwem poczty;

d.      Uchybienie terminowi płatności, w związku z doręczeniem przez GM TAI Użytkownikowi faktury w terminie późniejszym niż określony w niej termin płatności, wymaga dla uznania przez GM TAI płatności za dokonaną bez zwłoki, przesłania do GM TAI kopii koperty zawierającej widniejącą datę stempla pocztowego poczty adresata;

e.      Przekroczenie terminu płatności o 30 dni upoważnia GM TAI do wypowiedzenia umowy bez odrębnego wezwania Użytkownika do zapłaty. Wypowiedzenie umowy w trybie i z powodów wyżej wskazanych, jako zawinione przez Użytkownika, nie uprawnia Użytkownika do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych przeciwko GM TAI tytułem niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, odstępnego lub innej kary umownej.

f.        GM TAI ze względu na zwłokę w zapłacie wymagalnych faktur przez Użytkownika może do czasu uiszczenia wymagalnych należności powstrzymać się z wykonaniem umowy, a w szczególności Zawiesić Użytkownikowi dostęp do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zawieszenie polega na dezaktywowaniu Hasła lub Nicka. Ponowne aktywowanie Hasła lub Nicka nastąpi w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez GM TAI informacji o dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za zrealizowane usługi. GM TAI zastrzega sobie możliwość zmiany Hasła lub Nicka.

g.      Zawieszenie dostępu, z przyczyny, o której mowa pod lit. f powyżej, przez okres przekraczający 90 dni powoduje rozwiązanie umowy z winy Użytkownika bez dodatkowego porozumienia Stron.

14.     Poza standardowymi usługami, świadczenie innych usług wymaga dodatkowego porozumienia stron.

15.     Postępowanie reklamacyjne

a.      Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług na adresy Grupy Marketingowej TAI sp. z o.o. Oddział w Poznaniu: elektronicznie reklamacje@9477.pl albo pisemnie na adres: ul. Wolnica 7/8, 61-764 Poznań;

b.      GM TAI rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od doręczenia jej reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych, niezbędnych informacji. GM TAI zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

c.      Odpowiedź na reklamacje GM TAI kieruje na elektroniczny adres Użytkownika, wskazany w umowie lub adres do doręczeń, zgodnie z treścią reklamacji.

d.      W wypadku braku dostępu do Serwisu Użytkownik zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty uzyskania takiej informacji do złożenia reklamacji w formie elektronicznej lub pisemnej na adres: ul. Wolnica 7/8, 61-764 Poznań;

e.      Treść wpisów w bazie danych, ogłoszeń i bannerów zamieszczonych na stronach Serwisu nie podlega reklamacji, o ile zostały one zamieszczone zgodnie z treścią uzyskaną od Użytkownika.

16.     Informacje dodatkowe:

a.      Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez GM TAI, nie powoduje powstania po stronie Użytkownika lub Usługobiorcy żadnych szczególnych zagrożeń z niej wynikających;

b.      GM TAI nie wprowadza przy świadczeniu Usług do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca lub Użytkownik oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi;

c.      GM TAI ostrzega, iż korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną powoduje zagrożenie wirusami, za działanie, których GM TAI nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub Usługobiorców;

d.      GM TAI zapewnia prawidłowe działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Użytkownikom lub Usługobiorcom:

a)       korzystanie przez z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tą usługę, w szczególności przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych w wykorzystywanym oprogramowaniu technik kryptograficznych,

b)       jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną;

c)       zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

B. Usługi Internetowej Bazy Firm

1.         Przeglądanie wpisów (rekordów) zawartych w Internetowej Bazie Informacji jest powszechnie dostępne dla każdego Użytkownika/Usługobiorcy.

2.         Internetowa Baza Firm umieszczona jest na stronie http://www.tai.com.pl/taiwin/baza.stm i linkowana ze stron www.tai.pl i www9477.pl.

3.         Dokonanie wpisu w Internetowej Bazie Firm dokonywane jest wyłącznie na podstawie umowy, za zgodą podmiotu dokonującego wpisu, wyrażoną przez powołane do tego podmioty lub organy.

4.         Wpis jest odpłatny, zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.9477.pl/on-line.

5.         Wpis dokonywany jest na czas określony lub nieokreślony.

6.         Treść wpisu obejmuje obligatoryjnie: firmę; osobę/-y uprawnione do reprezentacji lub przedstawiciela/-li, siedzibę lub adres oddziału przedsiębiorcy, w tym: województwo, powiat, adres: e-mail, wskazanie słów kluczowych dla wyszukiwarki internetowej, telefon, znaczniki działalności pod adresem informacyjnym karty komputerowej, dziedzinę i branżę działalności.

7.         Wykreślenie wpisu następuje w terminie 14 dni od wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy.

8.         Wykorzystanie przekazanych Użytkownikowi/Usługobiorcy informacji do ich dalszej odsprzedaży wymaga pisemnej zgody Grupy Marketingowej TAI sp. z o.o. pod rygorem nieważności. W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia Użytkownik/Usługobiorca zapłaci Grupie Marketingowej TAI sp. z o.o. karę umowną w wys. 20.000 zł.

 

 

C. Chat

1.         Usługa konsultingowa (doradcza) o firmach z terenu całego kraju, i ich działalności przeznaczona dla Użytkowników posiadających zawartą z GM TAI umowę o świadczenie usług w ramach pakietów usług informacyjnych: Infosystem, Infoserwis, Infobiznes i Pakiet INFO podstawowy lub jako` odrębnych umów, świadczona drogą elektroniczną na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, w godzinach 9.00-16.00 od poniedziałku do piatku w dni robocze.

2.         Usługa świadczona poprzez system CHAT, rozpowszechniany przez Polchat -Marcin Goss, Al. Wojska Polskiego 39/3,14-300 Morąg

3.         Korzystanie z usługi wymaga załogowania do systemu za pośrednictwem Nick’a tymczasowego.

 

D. GaduGadu

1.         Usługa konsultingowa (doradcza) z zakresu informacji gospodarczej przeznaczona dla Użytkowników posiadających zawartą z GM TAI umowę o świadczenie usług w ramach pakietów usług informacyjnych: Infosystem, Infoserwis i Infobiznes lub odrębnych umów, świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem polskiego komunikatora internetowego GaduGadu pod numerem GG: 9477, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, w godzinach 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

2.         Do skorzystania z usługi Użytkownik musi mieć zainstalowane dodatkowe oprogramowanie, rozpowszechniane przez sms-express.com sp. z o.o., ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, pod numerem 9477, na stronie http://www.gadu-gadu.pl/ .

3.         GM TAI nie odpowiada za skutki zainstalowania programu Gadu-Gadu w żadnej z jego dotychczasowych wersji przez Użytkownika

4.         GM TAI nie pośredniczy w rozpowszechnianiu programu Gadu-Gadu

5.         Informacji o zasadach działania programu Gadu-Gadu oraz jego właściwościach udziela producent sms-express.com sp. z o.o. w Warszawie.

 

E. Banner

1.         usługa reklamowa polegająca na umieszczeniu graficznego elementu reklamowego, opracowanego w formie elektronicznej, w określonym miejscu, na stronie głównej lub podstronach jednego z serwisów, wraz z linkiem do strony reklamodawcy;

2.         Czas trwania reklamy jest określony umową, i zależy od ilości dokonanych odsłon lub okresu emisji banera.

3.         Wzór i treść banneru opracowuje GM TAI, zgodnie ze projektem przygotowanym przez Użytkownika;

4.         Dane techniczne banneru: wymiary maksymalne: 400 x 100 pikseli, wielkość do 20 kB, format: JPEG, GIF, FLASH.

5.         Kliknięcie w banner powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. Ilość kontaktów użytkownika z reklamą oraz liczba kliknięć w banner jest rejestrowana w statystykach.

6.         Statystyki dostępne są w siedzibie administratora Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. ul. Wolnica 7/8, 61-764 Poznań. Można je także uzyskać poprzez zgłoszenie chęci otrzymania na adres poczty elektronicznej info@9477.pl albo pisemnie na adres: ul. Wolnica 7/8, 61-764 Poznań;

 

 

F. Reklama w postaci wizytówek elektronicznych

Reklamy działalności klienta na stronie http://www.9477.pl, poprzez:

a.      umieszczenie hiperłącza do strony internetowej prowadzonej przez Użytkownika, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem;

b.      umieszczenie informacji w formie elektronicznej o działalności Użytkownika, zawierającej dane teleadresowe Użytkownika, znak towarowy lub logo jego firmy, opis przedmiotu działalności, łącza do wskazanych przez Użytkownika stron internetowych, elementy graficzne.

 

G. Analityka (newsletter)

   Udzielenie informacji o statystykach przeglądalności vortalu www.9477.pl i statystyce odsłon banera w stosunku do kliknięć w formie biuletynu informacyjnego (newsletter) via e-mail na życzenie użytkownika;

 

H. Aktualności prasowe

1.         Dostęp w formie elektronicznej do już rozpowszechnionych utworów o tematyce gospodarczej i marketingowej, w postaci:

a.      sprawozdań o aktualnych wydarzeniach,

b.      aktualnych artykułów,

c.      aktualnych wypowiedzi,

d.      krótkich wyciągów ze sprawozdań,

e.      krótkich wyciągów z aktualnych artykułów,

f.        przeglądów publikacji i utworów rozpowszechnionych,

g.      mów wygłoszonych na publicznych zebraniach i rozprawach;

h.      krótkich streszczeń rozpowszechnionych utworów.

2.         Dostęp w formie elektronicznej do opracowań zawierających analitykę artykułów prasowych, reklam, informacji o ogłoszonych i wygranych przetargach oraz planowanych inwestycjach, w podziale na:

a.      informacje ukazujących się na temat Użytkownika (firmy) i jego produktu na rynku;

b.      informacje na temat firm i produktów konkurencyjnych;

c.      informacje o sytuacji gospodarczej na rynku ogólnopolskim i rynkach lokalnych;

d.      informacje o tendencjach rynkowych różnych branż;

e.      informacje o zakresie działań reklamowych konkurencji.

 

G. Usługi Poczty Elektronicznej

 

I. Postanowienia wstępne

1.         Usługi poczty elektronicznej są świadczone przez GM TAI na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który określa w szczególności prawa i obowiązki użytkowników usług poczty elektronicznej oraz prawa i obowiązki GM TAI w zakresie świadczenia usług poczty elektronicznej.

II. Definicje

1.         Freemail - oznacza zespół usług poczty elektronicznej świadczonych przez GM TAI na podstawie Regulaminu;

2.         Pakiet Freemail - umożliwia darmowe korzystanie z jednej Skrzynki Pocztowej na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.         Pakiet komercyjny Goldmail - obejmuje zespół usług odpłatnej poczty elektronicznej świadczonych przez GM TAI na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.         Skrzynka Pocztowa - oznacza część techniczną bezpłatnej poczty elektronicznej, która umożliwia korzystanie z Pakietu.

5.         Zawartość Skrzynki Pocztowej - oznacza wszystkie listy elektroniczne wraz z załącznikami, które w danym momencie znajdują się w Skrzynce Pocztowej.

6.         Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Pakietu Freemail lub gGoldmail; Login stanowi element adresu Skrzynki Pocztowej Użytkownika.

7.         Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Skrzynki Pocztowej oraz korzystania z Pakietu.

8.         Zablokowanie Skrzynki Pocztowej - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Pakietu poza możliwością przeglądania i usuwania korespondencji.

9.         Zawieszenie Skrzynki Pocztowej - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Pakietu.

10.     Interfejs Użytkownika - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi:

a.      dokonywanie - w zakresie w jakim umożliwia to Regulamin - zmian w zamówieniu złożonym za pomocą Formularza;

b.      realizację prawa do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

III. Zamówienie Pakietu Freemail

 

W celu zamówienia Usługi Freemail, Użytkownik powinien wypełnić dane Nowego Konta Freemail zgodnie z formularzem dostępnym na stronie http://www.9477.pl/konto_e-mail.php , a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do GM TAI, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.

1.         Wypełnienie formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

a.      Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza Nowego Konta Freemail, chyba, że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);

b.      dane wpisane do formularza Nowego Konta Freemail powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia formularz Nowego Konta Freemail i być zgodne z prawdą;

c.      Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do formularza Nowego Konta Freemail jest wyłącznie Użytkownik;

d.      Użytkownikowi, którego dane osobowe są wpisane do formularza Nowego Konta Freemail, przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;

e.      Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:

a)       nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym, marką, firmą, nazwiskiem innej niż Użytkownik osoby lub podmiotu, która/-y nie wyraził na to zgody;

b)       nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;

f.        Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany przez innego Użytkownika;

g.      administratorem zbioru danych osobowych zawierającego dane wpisane do Formularza jest GM TAI.

1.         Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:

a.      przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

b.      złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;

c.      w odniesieniu do osób fizycznych - upoważnieniem GM TAI do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu w celu świadczenia usług;

d.      przyjęciem do wiadomości prawa wglądu i poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza.

1.         Ten sam Użytkownik może korzystać równocześnie nie więcej niż z 5 Pakietów.

2.         Wypełniając Formularz lub w trakcie korzystania z Pakietu Freemail, Użytkownik może zostać poproszony przez GM TAI o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub udostępnienie identyfikujący go adresu elektronicznego, w celach komercyjnych, w tym w szczególności marketingowych i doręczania mu informacji handlowej; W takim przypadku Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub używanie jego adresu poczty elektronicznej, mając na względzie następujące okoliczności:

a.      zgoda jest dobrowolna i GM TAI - z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie - nie uzależnia udostępniania Pakietu od jej uzyskania;

b.      Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;

c.      powierzenie GM TAI danych osobowych i zezwolenie używanie identyfikującego go adresu elektronicznego, w celach doręczania mu informacji handlowej, następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu; powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w Punkcie 5b.

d.      administratorem zbioru danych osobowych Użytkownika jest GM TAI; GM TAI jest przy tym uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i UŚEDE;

e.      Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

3.         Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą uprawnia GM TAI do Zablokowania Skrzynki Pocztowej lub zaprzestania udostępniania Pakietu Freemail na jego rzecz.

 

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

1.         Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. dołoży starań, aby korzystanie z Pakietu Freemail było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GM TAI nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Pakietu Freemail.

2.         Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Oznacza to w szczególności:

a.      przesyłanie za pośrednictwem Skrzynki Pocztowej jedynie treści zgodnych z obowiązującym prawem;

b.      wykorzystywania Skrzynki Pocztowej jedynie zgodnie z parametrami określonymi dla Freemail (w szczególności w zakresie pojemności Skrzynki Pocztowej);

c.      powstrzymanie się od przesyłania listów elektronicznych masowo do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności zawierających informacje handlowe w rozumieniu uśede (tzw. spamu);

3.         W przypadku przekroczenia przez Użytkownika pojemności Skrzynki Pocztowej, GM TAI jest uprawniona do Zablokowania Pakietu Freemail. Zablokowanie zostaje zniesione w przypadku, gdy Użytkownik opróżni zawartość Skrzynki Pocztowej do dozwolonej pojemności lub wykupi Pakiet Komercyjny pozwalający mu na dysponowanie Skrzynką Pocztową o odpowiedniej pojemności. Zniesienie Zablokowania Skrzynki Pocztowej nastąpi niezwłocznie po opróżnieniu zawartości Skrzynki Pocztowej do dozwolonej pojemności lub udostępnienia Użytkownikowi Pakietu Usług umożliwiającego zwiększenie pojemności Skrzynki Pocztowej.

4.         GM TAI jest uprawniona do Zawieszenia Skrzynki Pocztowej w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub jeżeli Zawieszenie Skrzynki Pocztowej okaże się konieczne z przyczyn ustalonych przez GM TAI.

5.         GM TAI jest uprawniona do usunięcia korespondencji Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania w swojej Skrzynce Pocztowej przez kolejnych 45 dni. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Pakietu Freemail na rzecz Użytkownika w przypadku:

a.      naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika;

b.      jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania w swojej Skrzynce Pocztowej przez kolejnych 90 dni;

c.      jeżeli zaprzestanie udostępniania Pakietu Freemail okaże się konieczne z przyczyn ustalonych przez GM TAI.

6.         ile to będzie możliwe, GM TAI zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Skrzynki Pocztowej lub zaprzestania udostępniania Pakietu Freemail.

7.         W przypadku zaprzestania udostępniania Pakietu Freemail, GM TAI jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia zawartości Skrzynki Pocztowej Użytkownika oraz do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego Użytkownika.

8.         Jeżeli jest to dopuszczalne na mocy postanowień Regulaminu, Użytkownik może zamówić i korzystać z Pakietu Komercyjnego, używając Loginu i Hasła, z których korzystał w ramach Pakietu Freemail, jednakże w tym samym czasie nie jest możliwe korzystanie równocześnie z Pakietu Freemail i Pakietu Komercyjnego, identyfikowanych tym samym Loginem i Hasłem. W takim przypadku Użytkownik może także korzystać w ramach Pakietu Komercyjnego z Zawartości Skrzynki Pocztowej, która istnieje w chwili zmiany Pakietu Freemail na Pakiet Komercyjnego.

9.         Bez uprzedniej zgody GM TAI, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Pakietu Freemail.

10.     GM TAI jest uprawniona do podejmowania działań mających na celu uniemożliwienie dostarczania do Skrzynki Pocztowej Użytkownika listów elektronicznych przesyłanych przez nadawców masowo do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności zawierających niezmówione informacje handlowe (tzw. spamu).

11.     Zapisy Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Użytkowników wskutek korzystania z Pakietów Usług.

 

V. Specyfikacja Skrzynki Pocztowej Freemail i poczty tai.com.pl

1.         Na serwerze 9477.pl:

-                  Maksymalna pojemność Skrzynki Pocztowej: 5 MB.

-                  Maksymalna ilość listów w skrzynce: nie ma

-                  Adres serwera POP3: mail.9477.pl

-                  Adres serwera SMTP: mail.9477.pl

2.         Na serwerze Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o., dostępny z dowolnego programu pocztowego lub za pośrednictwem strony www.tai.pl:

-                  Maksymalna pojemność Skrzynki Pocztowej: 15 MB

-                  Maksymalna ilośc listów w skrzynce : nie ma

-                  Serwer POP3: poczta.tai.com.pl

-                  Serwer SMTP: poczta.tai.com.pl

 

VI. Specyfikacja Skrzynki Pocztowej Goldmail

1.         Na serwerze 9477.pl:

-                  Maksymalna pojemność Skrzynki Pocztowej: 20 MB.

-                  Maksymalna ilość listów w skrzynce: nie ma.

-                  Adres serwera POP3: mail.9477.pl

-                  Adres serwera SMTP: mail.9477.pl

 

VII. Zakres odpowiedzialności GM TAI

1.         GM TAI jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Pakietu Freemail, jeżeli jest to spowodowane:

a.      koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b.      przyczynami niezależnymi od GM TAI (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2.         GM TAI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Pakietu Freemail.

3.         GM TAI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

4.         GM TAI nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

5.         GM TAI nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkownika na jego Skrzynce Pocztowej.

6.         GM TAI nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu.

7.         GM TAI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Pakietu Freemail w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

8.         GM TAI zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego korespondencji, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

9.         Wyłącznym źródłem zobowiązań GM TAI jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla GM TAI.

 

VIII. Dodatkowe zastrzeżenia

1.         GM TAI zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania Pakietu Freemail.

2.         GM TAI zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania Pakietów Podstawowych.

3.         GM TAI zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności Pakietu Freemail, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

 

IX. Korespondencja

1.         GM TAI kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Pakietu Freemail na adres e-mail wybrany przez Użytkownika w Formularzu.

2.         Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a.      przesyłania na adres Skrzynki Pocztowej Użytkownika treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od GM TAI jak i innych podmiotów,

b.      załączania do listów elektronicznych Użytkowników treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od GM TAI jak i innych podmiotów.

3.         Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. dopełni starań, aby treści informacyjne i reklamowe były przesyłane i załączane bez ingerencji w treści listów elektronicznych, które wysyłają i otrzymują Użytkownicy. Jeżeli treści informacyjne i reklamowe będą znajdowały się na tej samej stronie co list, który wysyłają lub otrzymują Użytkownicy, Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. dopełni starań, aby były one wyraźnie oddzielone od treści pochodzących od autora listu.

4.         Brak zgody Użytkownika na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych, w tym informacji handlowych, uprawnia GM TAI do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług bezpłatnej poczty elektronicznej na rzecz tego Użytkownika.

 

Ochrona prawno-karna:

1.         Vortale internetowe www.9477.pl, www.tai.com.pl stanowią wyłączną własność GM TAI chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie go do dalszej odsprzedaży podlega ochronie na mocy ustawy Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej i Kodeksu karnego.

2.         Wykorzystanie jakiejkolwiek części vortalu internetowego www.9477.pl lub www.tai.pl na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o., wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.         Wykorzystanie danych doręczonych Użytkownikowi w celu ich dalszej odsprzedaży jest zabronione i wymaga pisemnej zgody Grupy Marketingowej TAI sp. z o.o. pod rygorem nieważności. W wypadku naruszenia niniejszego postanowienia Użytkownik zapłaci Grupie Marketingowej TAI sp. z o,.o. karę umowną w wys. 20000 zł.

 

 

Postanowienia końcowe:

1.         Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

2.         Niniejszy regulamin udostępniany jest Usługobiorcy lub Użytkownikowi nieodpłatnie, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a na żądanie Użytkownika może zostać przez niego w każdej chwili pozyskany, celem dalszego odtwarzania i utrwalania jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca lub Użytkownik.

3.         Wraz z przesłaniem podpisanej Umowy Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.         GM TAI zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

5.         W zakresie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy zastosowane mają przepisy prawa polskiego.

 

Polityka „Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.” dotycząca plików „cookies”.

Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.9477.pl, której właścicielem jest Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. z siedzibą główną w Warszawie.

 • 1. „Cookies” – czym są te pliki?
  Pliki „cookies” to dane informatyczne, w większości pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić strone internetową Grupy Marketingowej TAI dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 2. Do czego służą nam pliki „cookies”?
  Pliki „cookies” używamy w celu dostosowania zawartości strony internetowej Grupy Marketingowej TAI do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk. Pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej Grupy Marketingowej TAI co umożliwia ulepszanie ich zawartości i struktury. Na postawie tych informacji niemożliwa jest personalna identyfikacja.
 • 3. Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy?
  Korzystamy z dwóch rodzajów plików „cookies” – „sesyjnych” oraz „stałych”. Sesyjne „Cookies” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania ze strony internetowej Grupy Marketingowej TAI. „Stałe” konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w serwisie, takich, jak transakcje i umieszczanie ogłoszeń. Pliki te pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików „cookies”. Pliki „cookies” używane przez partnerów właściciela strony internetowej Grupy Marketingowej TAI(w szczególności użytkowników strony internetowej Grupy Marketingowej TAI), podlegają ich własnej polityce prywatności.
 • 4. Dane osobowe a pliki „cookies”
  Zbierane przy użyciu plików „cookies” dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Są one szyfrowane w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 • 5. Usuwanie plików „cookies”
  Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej Grupy Marketingowej TAI domyślnie zezwala na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika. Jest możliwość zmiany tych ustawień w taki sposób, aby informować o każdorazowym przesłaniu plików „cookies” na urządzenie użytkownika bądź blokować ich automatyczną obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików „cookies” znajdują się w ustawieniach oprogramowania używanego do przeglądania stron internetowych. Ograniczanie używania plików „cookies”, może wpłynąć na wiele funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Grupy Marketingowej TAI.

 

O nas I Konsultanci TAI I Nasi Klienci I Oddziały TAI I TAI w mediach I Kontakt I  Reklama w serwisie I